[1]
รอดคง ส. 2021. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้า และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 5, 10 (ธ.ค. 2021), 330–343.