[1]
วนพิพัฒน์พงศ์ ภ., กุตนันท์ ก. และ ยวงสร้อย พ. 2023. การพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการในโลกยุคดิจิทัลกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้บนความท้าทายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Office365. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 7, 13 (มิ.ย. 2023), 4–17.