[1]
ทองทวี เ. 2022. ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในเครื่องจักรอัตโนมัติ. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 6, 11 (ก.ค. 2022), 26–36.