[1]
Phurahong, tharathip- 2564 2022. The การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนครพนม : การจัดทำบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 6, 12 (ธ.ค. 2022), 281–297.