[1]
thongdonseang, wachiranee 2023. การพัฒนาแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 7, 13 (มิ.ย. 2023), 87–106.