(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2020, 3, 107-131.