(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 3108-1001 เรื่องการศึกษาแบบก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2020, 3, 75-86.