(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2020, 4, 93-106.