(1)
Phurahong, tharathip- 2564. การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สำหรับ เครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2022, 6, 110-121.