(1)
รอดคง ส. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้า และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2021, 5, 330-343.