(1)
พรมบุตร ย. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2022, 6, 154-166.