(1)
พรมบุตร ย. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2021, 5, 303-314.