(1)
วนพิพัฒน์พงศ์ ภ.; กุตนันท์ ก. . .; ยวงสร้อย พ. . การพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการในโลกยุคดิจิทัลกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้บนความท้าทายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Office365. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2023, 7, 4-17.