(1)
ทองทวี เ. ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในเครื่องจักรอัตโนมัติ. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2022, 6, 26-36.