(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. พัฒนาทักษะ เพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่ สิ่งสำคัญสำหรับคนอาชีวศึกษา ในโลกยุคปกติใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2021, 5, 150-160.