(1)
Phurahong, tharathip- 2564. The การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนครพนม : การจัดทำบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2022, 6, 281-297.