(1)
thongdonseang, wachiranee. การพัฒนาแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2023, 7, 87-106.