นิธิกิตติ์สุขเกษม พ. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 4, n. 8, p. 24–38, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/244829. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.