ชื่นบาน ก. แบบจำลองการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 4, n. 8, p. 87–99, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/244932. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.