สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 107–131, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245234. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.