สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. การศึกษาผลการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมกับการอบคืนตัวรอยเชื่อม ต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ST37. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 14–26, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245247. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.