สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 3108-1001 เรื่องการศึกษาแบบก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น . T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 75–86, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245253. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.