สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 17–24, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245265. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.