สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา . T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 93–106, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245273. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.