PHURAHONG, tharathip- 2564. การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สำหรับ เครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 110–121, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246736. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.