อาศัย น. รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 122–137, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246862. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.