พรมบุตร ย. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 154–166, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/250333. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.