พรมบุตร ย. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 303–314, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/250335. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.