วนพิพัฒน์พงศ์ ภ.; กุตนันท์ ก. . .; ยวงสร้อย พ. . การพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการในโลกยุคดิจิทัลกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้บนความท้าทายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Office365. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 4–17, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/251029. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.