ทองทวี เ. ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในเครื่องจักรอัตโนมัติ. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 26–36, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/252499. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.