สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. พัฒนาทักษะ เพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่ สิ่งสำคัญสำหรับคนอาชีวศึกษา ในโลกยุคปกติใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 150–160, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/253902. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.