ไก่แก้ว เอกชัย. 2021. “เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 4 (8):115-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/244930.