สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ. 2020. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 3 (5):107-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245234.