สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ. 2020. “การศึกษาผลการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมกับการอบคืนตัวรอยเชื่อม ต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ST37”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 3 (6):14-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245247.