สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ. 2020. “การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 3 (6):141-62. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245259.