สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ. 2020. “เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 4 (7):17-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245265.