สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ. 2020. “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 4 (7):93-106. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245273.