Phurahong, tharathip-2564. 2022. “การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สำหรับ เครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 6 (11):110-21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246736.