เรือนคำ ณัฐดนัย. 2021. “เครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับ อัตโนมัติบนสายพานลำเลียง”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 5 (9):138-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246774.