อาศัย นิมิตร. 2021. “รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 5 (9):122-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246862.