รอดคง สมใจ. 2021. “การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้า และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 5 (10):330-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/247025.