พรมบุตร ยงยุทธ. 2022. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 6 (11):154-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/250333.