พรมบุตร ยงยุทธ. 2021. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 5 (10):303-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/250335.