ทองทวี เพ็ญศิริ. 2022. “ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในเครื่องจักรอัตโนมัติ”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 6 (11):26-36. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/252499.