สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ. 2021. “พัฒนาทักษะ เพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่ สิ่งสำคัญสำหรับคนอาชีวศึกษา ในโลกยุคปกติใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 5 (10):150-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/253902.