[1]
นิธิกิตติ์สุขเกษม พ., “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 24–38, พ.ย. 2021.