[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก., “รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 107–131, ธ.ค. 2020.