[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก., “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 3108-1001 เรื่องการศึกษาแบบก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 75–86, ธ.ค. 2020.