[1]
tharathip- 2564 Phurahong, “การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สำหรับ เครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 6, ฉบับที่ 11, น. 110–121, ก.ค. 2022.