[1]
อาศัย น., “รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 5, ฉบับที่ 9, น. 122–137, มิ.ย. 2021.